می گویند دنیا  متعلق به  کسانی  است که زود از  خواب بیدار  می شوند