برای مدت طولانى؛


 از کسی متنفر نباشید، 

چون تنفر تبدیل به 

نقطه ضعفتان می شود

یاد بگیرید 

فرد مورد نظر را 

از دایره توجه تان خارج کنید...


زیگموند فروید