هر چه در زندگی بیشتر شاد باشیم ؛ 

 درهای موفقیت بیشتری به رویمان باز می شود. 

 و موهبت های بیشتری نصیبمان می شود... 

 

 فقط خودمان مسئول زندگی مان هستیم. 

 وقتی فرکانس ذهن خود را بر شادی و امید تنظیم می کنیم ؛ 

 نیرومندترین انرژی کائنات هم قادر نیست آن را از ما پس بگیرد...

#Ar.Am