اگر میخوای زندگیت قشنگ بشه اول درونتو قشنگ کن


اگر امروز چیزی نسازی فردا چیزی برای تماشای آن نداری


از ساختن زندگیت لذت ببر👌