جلیقه نجات رو اگه تن یه ماهی کنید میشه جلیقه مرگ.

برای همه نسخه یکسان نپیچید.

همه مثل هم نیستن