1 متنفر نباش

 2 عصبانی نشو

 3 ساده زندگی کن

 4 کم توقع باش

 5 همیشه لبخند بزن

 6 زیاد ببخش

 7 یک دوست و همراه خوب داشته باش.

8.عاشق خدا باش


💕❣💕❣💕❣👇✨👇