زندگی از مرگ پرسید : چرا همه تو رو دوست دارن ولی از من بدشون میاد ؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

مرگ جواب داد : چون تو یه دروغ زیبایی و من یه حقیقتِ تلخ ...🌿