هر روز صبح ٢ انتخاب دارى: 

* با رویاهات بخوابى 

* بیدار بشى و دنبالشون کنى 😎👊🏼

  اگه بین ٥ تا ٨ صبح بیدار بودى، بدون به جمع ١٪‏ افرادى که به زودى موفق میشن پیوستى. هفته ى خوبى داشته باشى

#Ar.Am