امید که 


در وجودِ دیگران، 


زیبایی بجویی


آن گونه که 


به دنیایی آرام و دلپذیر 


ایمان بیاوری🌹«شبتان رویایی»

#Ar.Am